Специална фитопатология

Включените в нея лекции и лабораторни упражнения ще дадат на студентите основни знания върху признаците на по-важните болести по селскостопанските култури, особеностите на причинителите им и борбата с тях.

Системата на изучаване на болестите е подчинена на стопанската класификация, т.е. на ботанико-стопанското групиране на културите – болести по житните, зърнено-бобовите, зеленчуковите и овощните култури, цитрусовите култури, лозата, тютюна, картофите и др.

В системата от мероприятия за борба с болестите по отделните култури се включват както общи агротехнически, така и специфични методи в зависимост от биологичните особености на културата и на отделните патогени.

По време на лабораторните занятия студентите ще се запознаят с признаците на отделните болести като прилагат микроскопския и макроскопския методи.