Специална фитопатология - зеленчукови и трайни култури

В курса по Специална фитопатология на студентите ще се дадат основни знания върху симптомите, биологичните особености на причинителите, циклите на развитие, епидемиологията и специфичните методи за борба с болестите по зеленчуковите, овощните култури, лозата и ягодоплодните култури. В този аспект ще бъдат застъпени и теоретичните достижения на съвременната биотехнология в създаването на устойчиви на икономически важни заболявания сортове при различните растителни видове, както и на биологичния им контрол. Болестите ще се разглеждат по култури на етиологичен принцип. След всеки основен раздел ще се разработват системи за борба.

По време на лабораторните занятия диагностицирането на болестите по голям набор от култури ще се извършва по микроскопски и макроскопски методи. С цел по-доброто усвояване на материала, една част от упражненията ще се провеждат при полски условия. Учебните практики ще усъвършенстват уменията на студентите за макроскопска диагностика, и ще ги подпомогнат при изготвянето на хербарии.

Проверка върху знанията на студентите през семестрите ще се прави чрез колоквиуми, тестово препитване и предоставяне на материал за самостоятелна диагностика на непознати обекти.