Статистика (АИ, БИ)

Целта на обучението по учебната дисциплина е студентите да придобият знания за теоретико-методологичната същност и възможности на статистическия подход за изследване на състоянието, тенденциите и перспективите в развитието на явленията от икономическата област.

Тематичното съдържание на лекционния материал е съобразено със спецификата на специалността и формирането на професионални компетенции, чрез разкриване на познавателната значимост на статистическите методи, условията и алгоритъма на приложението им при решаването на конкретни проблеми от областта на икономиката и в частност на аграрната икономика.

Подчертано внимание се отделя на тълкуването на резултатите от статистическото изследване и анализ, с оглед формулиране на обосновани изводи и заключения с практическа насоченост.  Курсът на обучение запознава студентите със същността и проблемите в основни теми от теорията на статистиката. Посочени са най-важните обобщаващи характеристики на емпиричните и теоретични разпределения, изложена е методологията на извадковите изследвания, теорията на статистическите заключения, както и методите за анализ на връзки и зависимости, динамичния анализ и икономическите (динамични) индекси.