Счетоводство и финанси

Теорията на финансите и счетоводството е в основата на формирането и ефективното управление на активите и капиталите на индивидуалните и институционалните финансови агенти. В качеството си на наука за управлението на парите финансите и счетоводството са основен елемент на всеки стопански механизъм, затова тяхното познаване е необходимо за всеки, който има намерение да намери място в икономическите структури на страната и претенции да работи професионално.

В курса на обучението е отделено място на механизмите за взаимоотношенията на финансовите агенти с данъчната и финансово-кредитна система на страната и на формите за обратното им въздействие. Курсът на обучение си поставя за цел да повиши финансовата и счетоводна култура на студентите до изискванията на самостоятелни решения по насоките за творческата си реализация, а тези избрали бизнеса да познават възможностите, източниците и насоките на инвестиционните решения, осигуряващи оптимална доходност.