Счетоводство на предприятието

Целта на дисциплината  Счетоводство на предприятието е студентите да се запознаят със счетоводни принципи и вътрешната логика на счетоводството. Отправна точка в разглеждането на счетоводната проблематика е същността и значението на счетоводството и изясняване на неговата логика и принципи. Впоследствие се разглеждат правилата за съставяне на счетоводния баланс, откриването, воденето и приключването на счетоводните сметки, изясняване на въпросите свързани с документирането и инвентаризирането на отчетните обекти, класификацията на счетоводните сметки и др. Логичен завършек на курса е разглеждането на същността, ролята, значението и предназначението на Годишния финансов отчет като краен продукт на счетоводството.

В края на обучението студентът трябва да знае:

  • същността, ролята и значението на счетоводната отчетност в управлението предприятието;
  • нормативните документи, регламентиращи счетоводството на предприятието;
  • основните обекти на счетоводството и тяхното отчитане;
  • същността и предназначението на счетоводните документи като носител на информация, техните реквизити и движение от момента на съставянето им в счетоводен архив;
  • особеностите на текущото и периодично обобщаване на данните от счетоводните сметки;
  • съдържанието на годишния финансов отчет;

В края на обучението студентът трябва да умее:

  • да прилага нормативните документи, регламентиращи счетоводството на предприятието;
  • да съставя счетоводни статии за извършени стопански операции и да води счетоводните сметки;
  • да обобщава счетоводни данни във оборотна ведомост;
  • да съставя счетоводен баланс.