Теория на механизмите и машините

„Теория на механизмите и машините“ изучава общите принципи и закони на теоретичната механика, изучава движението на различни класове механични системи, наричани механизми и машини. 

Дисциплината се занимава предимно с изучаване на механизмите, съставени от свързани помежду си тела, които могат да се считат за абсолютно твърди. От такава позиция се изучават проблемите на структурния, кинематичния и динамичния анализ и синтез на механизмите.

Изучаването на дисциплината е база по която се подготвят конструктори на механизми и машини, инженери ръководещи експлоатацията и ремонта на съвременни машини и механични устройства.

Дисциплината има връзки с курсовете по техническо чертане, машинни елементи, ТМ, металорежещи машини, трактори, метрология, хидрозадвижване и др.