Технически култури

Изучавайки тази дисциплина студентите получават теоретични знания и практически умения по отглеждането на кореноплодните, клубеноплодните, маслодайните, влакнодайните и наркотичните култури. В процеса на обучение студентите се запознават  с морфологичните особености, растежа и развитието на растенията, техните изисквания към почвено-климатичните условия, със съвременните агротехнически мероприятия, позволяващи да се получат високи добиви и качествена продукция с най-малко материални и трудови разходи.