Физиология на растенията

Физиология на растенията е наука, която изучава жизнената дейност на растителните организми през тяхната онтогенеза и при различни условия на външната среда. Обект на ФР са растенията, техните органи и клетки, клетъчни органели, протопластни, клетъчни и тъканни култури. В курса по ФР се изучават физиологичните функции и процеси в растенията, механизмите за тяхното регулиране, зависимостта им от вътрешни и външни фактори и др. Основните раздели на дисциплината ФР са физиология на растителната клетка, воден режим на растенията, фотосинтеза, дишане, минерално хранене, растеж и развитие и устойчивост. Физиологията на растенията има входни връзки с дисциплините Ботаника, Биохимия, Биофизика и други и изходни връзки с всички растениевъдни и екологични дисциплини.

Физиологията на растенията наред с други фундаментални дисциплини, създава теоретична база за повишаване на биологичната и стопанска продуктивност на селскостопанските растения. Знанията по ФР се използват и в приложен аспект при оценка на жизнения статус на растенията под влияние на различни екологични условия или агротехнически мероприятия. Следващи дисциплини, в които се надграждат познанията по ФР, са Физиологична екология на растенията, Следберитбена физиология, Неинфекциозни болести и др.