Философия

Дисциплината “Философия” е да даде на студентите необходимите знания за тяхната бъдеща реализация като бакалаври по туризъм. Основната идея, залегнала в курса от лекци е, че философията е фундаментално-теоретична основа на научното познание. Усвояването на определени философски понятия и методи на познание е предпоставка за повишаване на културата на мислене и за свързване на теорията с практиката. Без знания по теоретична  /систематична/ философия и практическа философия, без разбиране на единството на познанието на природата и познанието на човека е невъзможно да се осмисли философията на селския /аграрния/ туризъм като съвкупност от дейности, поставящи в центъра човека и природата. Чрез мислени експерименти, пътешествия във Вселената на философията се разширява интелектуалния и духовен хоризонт на студентите и така те се подготвят да удовлетворят нарастващите социокултурни потребности и изисквания на съвременните туристи.