Финанси на предприятието

Теорията на финансите е в основата на познанията по формирането и  управлението на активите и капиталите на индивидуалните и институционалните финансови агенти. Финансите на фирмата изучават тези процеси във фирмените организационни структури, които притежават приоритет по формирането и разпределението на БНП на обществото. Освен това, фирмите разположени в производствената сфера, осигуряват нарастване богатството на нацията, чрез стойността на ново създавания продукт в процесите на производството, реализацията и външно-търговските сделки. В курса на обучението се акцентира на познанията по формирането и управлението на активите и капиталите на корпоративните структури, по взаимоотношенията им с централния и местните бюджети и с кредитните и застрахователните институции. Адекватно внимание е отделено на валутните сделки и външно - икономическите отношения.

Обучението си поставя за цел нивото на подготовката на студентите да съответства на изискванията за самостоятелни управленски решения в сферата на предстоящата им творческа реализация.