Фитопатология

Дисциплината Фитопатология се разделя на 2 части: обща и специална и има за цел  да запознае студентите от специалност “Екология и опазване на околната среда” с основни въпроси от общата фитопатология, с различните групи патогени: гъби, вируси, бактерии и фитоплазми, както  и с икономически важни болести  по основните отглеждани в страната култури. Специално внимание се отделя на  въпроси, свързани с екологосъобразните методи за борба с тях.

 По време на лабораторните упражнения студентите се запознават с основните методи за диагностика на болестите по растенията. Отделя се внимание на макроскопската и микроскопската диагностика.