Фитосанитарен мониторинг и експертиза

Една от най-важните стъпки за провеждането на ефикасни растително-защитни дейности е точното определяне на фитосанитарното състояние на агроценозите – фитосанитарен мониторинг. Естествено продължение на този процес е идентифицирането на вредителите с помощта на подходящи методи и средства -експертиза. След проведения курс по дисциплината, студентите придобиват знания, които им позволяват да разглеждат агроценозите като динамична и многофакторна система, самостоятелно да определят основните групи вредители (патогени, неприятели и плевели) и подходящите методи за техния контрол.