Фуражно производство

В курса на обучение по Фуражно производство студентите получават знания за стопанското значение, разпространението, видовото  разнообразие, екологичните и биологичните особености, технологията на производство на едногодишните и многогодишните фуражни растения за тревен и сочен фураж. Студентите придобиват и основни познания за екологичните и биологични особености на растителността в ливадите и пасищата. Придобиват умения за разработване на системи за подобряване и рационално използване на ливади и пасищата от различни категории  и  могат да  посочат практическите начини на приложението им в различни райони на страната.

Програмата цели, след усвояване на посочените познания, студентите да могат мотивирано да обосновават:

  1. Технологията на отглеждане на основните едногодишни и многогодишни фуражни култури при конкретни екологични условия
  2. Технологията на създаване на изкуствени тревостои при различни екологични условия
  3. Обосновано да  прилагат  различните системи за подобряване   и поддържане на естествени ливади и пасища от различни категории.

За реализиране на целите на тази програма е необходимо студентите да имат основни познания по: ботаника, физиология, агрометереология, почвознание, агрохимия, общо земеделие, хербология, ССМ, ентомология, фитопатология.