Хербология

Плевелите са основен вреден фактор в културното земеделие. Те се появяват ежегодно и повсеместно и нанасят огромни вреди на земеделското производство. Плевелите са конкуренти на културите по отношение на всички вегетационни фактори.

Учебната дисциплина Хербология изучава класификацията, биологичните и екологични особености на плевелите и вредното им въздействие върху земеделските култури. В отделните раздели на хербологията се изучават основните звена на интегрираната борба с плевелите – предпазните и профилактичните мероприятия, агро-техническите и агрофизичните методи за унищожаване на плевелите, възможностите за биологична борба с плевелите. 

Основен дял в хербологията заема химическата борба срещу плевелите. Изучава се класификацията на хербицидите, механизмите на фито-токсичност и селективното им действие и тяхната персистентност, правилата, методите, техниката и технологията на тяхното внасяне. Друг основен раздел на учебната дисциплина е изучаването на интегрираните системи за борба с плевелите при основните групи култури – полски, зеленчукови, етерично-маслени и трайни насаждения и лозя.