Химия

Химията е един от фундаментите на общобиологическите науки, в това число и на селскостопанските. Тя служи като теоретична основа на много от въпросите, които са свързани с обектите на специалните дисциплини, като агрохимия, биохимия, физиология, почвознание, микробиология и др.

От химичните елементи и съединения са застъпени преди всичко онези, които играят важна роля в растителния и животински организъм, в почвата, в състава на торове, растително-защитните препарати и други химични средства в селското стопанство.

В курса по аналитична химия се изясняват някои важни свойства и прояви на материята, като строеж и състояние на веществата в природата, механизъм и кинетика на взаимодействията между тях, видове химични превръщания, особености на състоянията разтвор, колоид и др. Целта е да се подпомогнат студентите при по-задълбоченото и всестранно разбиране на процесите и явленията в природата, и по-специално в системата почва - растителен и животински организъм - околна среда.

В практическите занятия студентите се запознават с принципите и техниката на най-важните методи за определяне на качествения и количествен състав на веществата.