Цитология, хистология и ембриология

Цитология, хистология и ембриология на растенията предоставя задълбочена подготовка на студентите за устройството и функционирането на растителните клетки и тъкани. Проследява се произхода и еволюцията на растителната клетка и функционирането й като основна единица на живота.
 
Студентите се запознават с хистологичната организация на растенията, появата и усъвършенстването на структурите на вегетативните органи при отделните таксономични групи на ниво клас и отдел. Разглеждат се детайлно теоретични въпроси, свързани със специфичните размножителни процеси при растенията, проблемите при размножаването на растенията, възможностите за приложението на цитоембриологичните експериментални методи при генетико-селекционните работи.
 
Практическите занятия имат за цел да запознаят студентите с техниките за изготвяне на препарати и методите за изучаване на клетъчните структури, еволюционен аспект на органите при различните таксономични групи растения и придобиване на умения за изготвяне на хистологични препарати и разпознаване на различни клетъчни структури.

Изучаването на цитоембриологичните процеси е в основата на селекцията и генетиката, във връзка със създаването на нови форми при растенията – полиплоиди, отдалечени хибриди, мутанти, съответно решаване на въпроси, свързани с преодоляване на стерилността на хибридите и понижената фертилност на техните амфиплоиди. 

Получените основни познания по цитология, хистология и ембриология от студентите на специалност “Растителни биотехнологии”, ще бъдат теоритичен фундамент за разбиране на основните биологични и технологични въпроси, свързани с изучаване на in vitro култури /ембриокултури, органни, калусни, клетъчни и протопластни култури/.