График за провеждане на вътрешни одити

График за провеждане на тематични одити по професионални направления

07.03.2022 - 09.03.2022 г. - ПН 5.13 Общо инженерство

14.03.2022 - 16.03.2022 г. - ПН 4.4 Науки за земята

04.04.2022 - 06.04.2022 г. - ПН 6.2 Растителна защита

25.04.2022 - 27.04.2022 - Докторски програми

09.05.2022 - 11.05.2022 г. - ПН 3.8 Икономика

01.06.2022 - 03.06.2022 г. - ПН 6.1. Растениевъдство

06.06.2022 - 08.06.2022 г. - ПН 6.3 Животновъдство

20.06.2022 - 22.06.2022 г. - ПН 3.9 Туризъм
График за провеждане на вътрешни одити за академичната 2021/2022 година

от 31.01.2022 - 04.02.2022 - Факултет по агрономство

от 07.02.2022 - 11.02.2022 - Факултет по лозаро-градинарство

от 14.02.2022 - 18.02.2022 - Факултет по растителна защита и агроекология

от 21.02.2022 - 25.02.2022  - Факултет по икономика и ДЕПСГрафик за провеждане на вътрешни одити за академичната 2020/2021 година

Централната комисия по качеството в АУ прие график за тематични вътрешни одити по Факултети както следва:

От 23.11 - 27.11.2020 във Факултета по ОА и Факултета по РЗ
От 01.12 – 04.12.2020 във Факултета по ЛГ и  Факултета по АИ