Конкурси

Конкурс - професор

АГРАРНИЯТ  УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА СЛЕДНИТЕ АКАДЕМИЧНИ  ДЛЪЖНОСТИ.

Главен асистент - Механизация и електрификация на растениевъдството

Област на висше образование: 5. Технически науки,  професионално направление:  5.13 Общо инженерство, научна специалност:  Механизация и електрификация на растениевъдството  - двама