Научноизследователски дейности

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че отчитането на научноизследователските проекти, които се разработват към ЦНИ,  ще се проведе по следния график:

  • за проекти I и ІІ финансова година /по график/ – 29.01.2018 г. /понеделник/,
  • за проекти II и III финансова година /по график/ – 30.01.2018 г. /вторник/.

Отчетите трябва да се предадат в ЦНИ, на хартиен носител в 1 екземпляр (за проекти I и II финансова година (до 15 януари 2018 г.) и в 2 екземпляра - III финансова година (до 15 декември 2017 г.).

Към всички отчети трябва да се представят допълнително на хартиен носител:

  • Приложение №1 към чл.2, ал.2 от Наредба 3;
  • Информационен лист;
  • Протокол от Заседание на КС, на което са разгледани и обсъдени резултатите от изпълнението на проекта.

Проектите от I и част от проекти ІІ финансова година ще се отчитат в заседателната зала на АУ  по предварително обявен график на 29.01.2018 г. /понеделник/.  Времето на представяне ще бъде обявено в сайта на ЦНИ.

  • График за отчитане на проекти от I и и част от ІІ фин. година на 29.01.2018 г. /понеделник/.

Проектите на част от ІІ и ІІІ финансова година ще се отчитат в заседателната зала на АУ по предварително обявен график на 30.01.2018 г. /вторник/. Времето на представяне ще бъде обявено в сайта на ЦНИ.

  • График за отчитане на проекти на част от IІ и ІІІ фин. година на 30.01.2018 г. /вторник/.

ГРАФИК за представяне на отчети по научно-изследователски проекти, разработвани към ЦНИ при АУ-Пловдив