Списък на документите, които се представят за разглеждане от КРАС

В съответствие с  чл. 5, ал.1  от ППЗРАС на Аграрен университет кандидатите за участие в конкурс за заемане на академична длъжност е необходимо да представят следните документи: 

  • Доклад от кандидата до ректора;
  • Европейски формат на автобиография;
  • Попълнена наукометрична таблица;
  • Списък с публикациите (на хартиен и електронен носител);
  • Списък с цитиранията (на хартиен и електронен носител);
  • Сведение за импакт-фактор;
  • Справка за ръководените и защитили  докторанти (изисква се само за АД „професор”);
  • Монография (ако има такава), автореферат от придобита ОНС „доктор” и автореферат от придобита НС „доктор на науките” (ако има такава).
  • Документите се представят като приложение към доклада на кандидата до ректора на АУ.

Забележка: По преценка на кандидата, могат да бъдат представени и други документи!