Building Key Competences and Folkhighschool Pedagogy in XXI Europe

Изграждане на ключови способности и пегдагогиката на Висшите народни училища в Европа на XXI век

Номер: 2014-1-PL01-KA200-003642

Продължителност: 2014 – 2017 г.


Основни задачи:

 • Folkhighschool course curriculum on organic production
 • Handbook - Teaching materials for  Folkhighschool course on organic production
 • Guidelines on building key competences through Grundtvigian pedagogy: tools, examples, good practices
 • Folkhighschools in XXI Europe: past, present  time and future of folkhighschools in modern Europe – articles, reflections, recommendations, conclusions.
 • Учебна програма за курс по биологично производство за Висше народно училище (Folkhighschool)
 • Ръководство – учебни материали за курс по биологично производство за Висше народно училище (Folkhighschool)
 • Указания за изграждане на ключови способности чрез педагогическите методи на Грюндвиг: инструменти, примери, добри практики
 • Висши народни училища в Европа на XXI век: минало, настояще и бъдеще на висшите народни училища в съвременна Европа – статии, размишления, препоръки, заключения.

Партньори по проекта:

 • Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne ZIARNO, Полша (координатор)
 • University of Applied Science в град Еберсвалде, Германия
 • Agricultural University – Plovdiv
 • Brenderup Højskole, Дания
 • Kashubian Folk High School, Полша
 • Verein für biol. dyn. Landwirtschaft, Швейцария
 • Powiat Plocki, Полша