Текущи проекти от предходни години

Текущи проекти от предходни години 

за подписване на допълнително споразумение през 2020 г.

№ по ред№ проектТемакатедраНаучен ръководител/ оперативен ръководителсума
108-17Хербицидна фитотоксичност при слънчоглед, рапица и обикновена тиква и възможности за преодоляването й чрез биостимуланти и листни торовеЗемеделие и хербологияд-р Н. Нешев / ас. д-р Д. Балабанова1 500
206-18
Синтез на нови заместени нафталимиди с потенциална биологична активностОбща химияДоц. д-р Марин Маринов / гл.ас. д-р инж. Румяна Проданова-Камалиева4 000
307-18Определяне съдържанието на някои радиоактивни и тежки метали в три вида диворастящи гъби /Morchelld esculenta/L/ Pers., Suillus luteus /L/ Roussel, Hydnum repandum L./ от района на Баташка планинаБотаника и агрометеорологияДоц. д-р Мария Лачева3 500
408-18Проучване на майчините стада при месодайните породи Абердин ангус и Лимузин, отглеждани в България, във връзка с ефективността на производство на отбити телетаЖивотновъдни наукиПроф. д-р Васил Николов/ ас. д-р Св. Карамфилов2 000
511-18Изследване на репродуктивната биология и фитохимичен състав на някои лечебни и ендемични растения, разпространени във флората на БългарияБотаника и агрометеорологияГл. ас. д-р Иванка Семерджиева8 000
612-18Агробиологична оценка на възможностите за приложение на натурални хумати и пиролизен остатък при производството на ябълкови подложкиОвощарствоДоц. д-р Галя Добревска2 500
714-18Оценка на потенциала на нови цинк-съдържащи листни наноторове за повишаване на добива от основни селскостопански културиЗемеделие и хербологияПроф. д-р Тоньо Тонев15 000
815-18Отглеждане на салата в неотопляеми оранжерии и на открито в условията на преход към биологично производствоГрадинарствоДоц. д-р Костадин Костадинов5 000
913-19Агробиологично изпитване на новоинтродуцирани подложки за сливови и кайсиеви сортове в насаждениеОвощарстводоц. д-р Антон Йорданов3 500
1001-19Проучване върху месодайните характеристики на агнета и ярета от местни породи отглеждани при планински условия, с оглед получаване на леки кланични трупове по системата SEUROPЖивотновъдни наукигл. ас. д-р Атанас Вучков6 300
1106-19Мобилен интерактивен определител на местни и чужди растения в БългарияБотаника и агрометеорологияДоц. д-р Кирил Стоянов9 000
1210-19Изследване режима на температурните инверсии за целите на земеделското производство в Пловдивски район в условията на климатични промениБотаника и агрометеорологиядоц. д-р Дафинка Иванова4 000
1311-19Проучване на възможностите за отглеждане на български сортове годжи бери при условията на ПловдивОвощарствоГл. ас. д-р Хр. Джугалов4 000
1412-19Изследване възможностите на SCS-метода за синтез на нанесени оксидни катализаториОбща химиядоц. д-р Димитър Димитров4 000
1516-18Понижаване на оксидативните увреждания на спермата от Мускусни патоци чрез добавяне на антиоксидантиЖивотновъдни наукиПроф. д-р В. Герзилов/гл. ас. д-р П. Петров3 000