Аграрен университет – Пловдив обявява подбор на кандидати за следните длъжности

Аграрен университет – Пловдив обявява подбор на кандидати за следните длъжности 06.07.2018

Във връзка с реализация на проект „Разработване на продуктова иновация (услуга) за прецизно планиране и изпълнение на полските дейности в селското стопанство, базирана на ИКТ технологии“, по който Аграрен университет – Пловдив  е партньор, както и поради  необходимостта от назначаване по трудов договор на експерти, които да реализират посоченият проект, се обявява подбор на кандидати за следните длъжности:

Общи минимални изисквания за заемане на длъжностите, предмет на проекта - Позиция по проекта:

Специалист Агрометеорология – 1 бр.
Квалификация и отговорности

 • Образование и квалификация : висше агрономическо; магистърска степен по Агрохимия и почвознание; докторска степен по Агрометеорология;
 • Опит (област, брой години) : Агрометеорология, Агроклиматология, Климатични промени /10 години/

Функции по проекта:

 • Анализ на климатичните условия и влиянието им върху селското стопанство.Определяне на агроклиматични показатели.
 • Предоставя необходимата информация за разработването на продукта, свързана с прецизната метеорологична прогноза
 • Участва в анализа на необходимите функционалности
 • Периодично прави преглед на извършените разработки
 • Прави предложения за подобрения, промени и допълнителни функционалности на продукта
 • Участва в периодични срещи за преглед на прогреса на проекта

Период на трудовия договор: 23 месеца
Часова заетост: 4 часа

Специалист Растениевъдство – 1 бр.
Квалификация и отговорности

 • Образование и квалификация : висше агрономическо; магистърска степен по Аграрно инженерство;докторска степен по Растениевъдство;
 • Опит (област, брой години): Растениевъдство; Зърнено-житни, технически и лечебно-ароматни растения /10 години/

Функции по проекта:

 • Определяне и анализ на биологията на културите и агротехника. Съставяне на технологични карти.
 • Предоставя необходимата информация за разработването на продукта, свързана със спецификата при отглеждането на зърнено-житни, технически и лечебно-ароматни растения
 • Предоставя анализи за съвременните тенденции при отглеждането на специфичните култури, в това число необходимите оптимални дейности
 • Участва в анализа на необходимите функционалности
 • Периодично прави преглед на извършените разработки
 • Прави предложения за подобрения, промени и допълнителни функционалности на продукта
 • Участва в периодични срещи за преглед на прогреса на проекта

Период на трудовия договор: 10 месеца 
Часова заетост: 4 часа

Специалист Екология – 1 бр.
Квалификация и отговорности

 • Образование и квалификация : висше агрономическо; докторска степен по Екология;
 • Опит (област, брой години): Агрометеорология и Екологични бедствия, / 10 години/

Функции по проекта:

 • Агрометеорологични характеристики и показатели.
 • Предоставя необходимата информация за разработването на продукта, свързана с новите тенденции при екологичното отглеждане на земеделски продукти
 • Дава съвети и насоки при разработването на функционалностите, които целят оптимизиране на процесите по начин, по който да доведат до опазване на околната среда и намаляване на използването на енергийни ресурси
 • Участва в анализа на необходимите функционалности
 • Периодично прави преглед на извършените разработки
 • Прави предложения за подобрения, промени и допълнителни функционалности на продукта
 • Участва в периодични срещи за преглед на прогреса на проекта

Период на трудовия договор: 6 месеца

Часова заетост: 4 часа


Специалист софтуерен анализ и обработка на данни – 1 бр.
Квалификация и отговорности

 • Образование и квалификация: Висше Информатика ,Магистърска степен по Софтуерни технологии,
 • Опит (област, брой години): Програмист - програмиране на PHP/MySQL бази данни, програмиране на Swift, Програмиране - 10 години

Функции по проекта:

 • Софтуерен анализ на данните и създаване на единна система за визуалиция, контрол и обработка на данните. Създаване на интерфейс за автоматизация.
 • Участва в дефинирането на обхвата, целите, структурата и плана на проектите;
 • Идентифицира проблемните области/части;
 • Проучва възможните ограничения при изпълнение на проекта и предлага алтернативни решения;
 • Определя необходимото време за разработката;
 • Определя необходимите ресурси (памет, дискове, резолюция на екрана и др.);
 • Участва в създаването на спецификация за софтуерните изисквания съгласно стандартите;
 • Подготвя структурата на софтуерния продукт;
 • Създава софтуерния код;
 • Създава инсталационна процедура;
 • Осигурява отстраняването на грешки;

Период: 20 месеца

Часова заетост: 4 часа

Начин на провеждане на конкурса и оценяване на кандидатите.

Етап 1: Допускане на кандидатите до участие в конкурса.
На този етап се преценява пълнотата и редовността на представените документи – съответствието на кандидатите с минималните и специфичните изисквания за обявената длъжност, спазване на срока, реда и начина за подаване на документи за участие в конкурса. Кандидати, които не отговарят на изискванията за заемане на длъжността, не се допускат до участие в събеседването. Одобрените кандидати да бъдат уведомени за деня и часа, в който ще се  проведе събеседването на посочен от тях телефон или е-mail.

Етап 2: Събеседване с допуснатите кандидати. На този етап да се оценят както познанията в професионалната област, така и аналитичните, комуникативните, организационните компетентности, мотивацията за работа съобразно специфичните изисквания за длъжността на кандидатите.

Въз основа на проведения конкурс по Кодекса на труда комисията оформя протокол с резултатите от проведения конкурс, класира успешно издържалите конкурса и предлага на Директора протокола за утвърждаване. 
Сключването на трудов договор с  лицата, класирани на първо място за съответната длъжност, се извършва по реда на КТ.

Срок за подаване на документи в обявата за участие в конкурса – 3 работни дни от датата на публикуването на заповедта на  сайта на университета, раздел Център за кариерно развитие и връзки с бизнеса.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса.
Конкурсът ще бъде обявен на интернет страницата http://www.au-plovdiv.bg/centers.php?type=1&id=7, а одобрените кандидати ще получат покана по електронна поща.

За участие в конкурса кандидатите следва да подават документи доказващи професионалната квалификация и компететнтност, образователната степен и трудов стаж – заявление за коя длъжност кандидатстват (свободен текст), автобиография, копия от дипломи, копия от трудови книжки и др. документи по преценка на участниците,   в деловадството на  Университета – гр. Пловдив, бул. Менделеев №12     до 29.06.2018 г. включително, 16:30 ч.