Нова заповед във връзка с извънредното положение

Нова заповед във връзка с извънредното положение 27.03.2020

На основание чл. 46, т. 9 от „Правилника за устройството и дейността на Аграрен университет – Пловдив”, мои заповеди №РД-16-300/13.03.2020г. и №РД-16-301/13.03.2020 г., по повод обявено с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и във връзка с приетия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП), и съобразявайки се със Заповед №РД-01-154/26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването,

Н   А   Р   Е   Ж   Д   А    М:

I. Удължавам действието на мои Заповеди №РД-16-300/13.03.2020 г. и №РД-16-301/13.03.2020 г. до 01.05.2020 г. (включително).

II.1. Обявявам дните от 30.03.2020 г. до 01.05.2020 г. (включително) за неприсъствени учебни дни като обучението ще се извършва  дистанционно за студентите от  ОКС „Бакалавър“ чрез платформата Microsoft Teams и платформата на ЦДО при Аграрен университет - Пловдив.

II.2. На основание чл. 7, ал. 1 от ЗМДВИП и чл. 120 б  от Кoдeкca нa трудa във връзка с факта, че възможностите на Университета и учебната ангажираност на част от преподавателите в АУ - Пловдив дават възможност за работа от разстояние, за периода от 30.03.2020г. до 01.05.2020г. (включително)  за  преподавателите изрично посочени в списък – приложение №1 към настоящата заповед се въвежда работа от разстояние, с цел извеждане на лекции, съобразно т.II.1. от настоящата заповед, по задължителни и /или избираеми  учебни дисциплини  през неприсъствените учебни дни.

II.3. График за учебните занятия чрез дистанционната форма на обучение ще бъде изготвен от заместник-ректора по учебната работа и ще се предостави в срок до 30.03.2020г., като се публикува на интернет страницата на Университета за сведение и изпълнение от преподавателите и студентите, които са ангажирани със съответната дисциплина.

II.4. Всички преподаватели, които са ангажирани с извеждането на учебни дисциплини чрез дистанционна форма на обучение в неприсъствените учебни дни ще получат своите пароли и права на достъп в срок до 30.03.2020г. Отговорен за изпълнението е заместник-ректора по учебната работа, който следва да утвърди съответния график, явяващ се неразделна част от настоящата заповед. 

II.5. След възобновяване на присъствените учебни занятия ще бъде утвърден нов график за учебния процес и нов седмичен разпис за всички останали степени за обучение, които не са обхванати от дистанционната форма на обучение.

II.6. В посочения период преподавателите, които са определени за работа от разстояние (водещи дистанционна форма на обучение), следва да работят от домовете си, като изпълняват своите задължения чрез възможностите на информационните технологии, като отчитат дейността  пред заместник-ректора по учебната работа, който следва да контролира тяхната работа.

II.7. На всеки преподавател, който води дистанционна дисциплина по т. II.1 денят, в който е извел съответните лекции ще се отчита като работен, съобразно утвърдения график по т.II.3 от настоящата заповед доказано чрез съответните записи в платформата.

III.1. Считано от 30.03.2020г. до 12.04.2020г. (включително) служителите изрично посочени в списък – приложение №2 към настоящата заповед следва да изпълняват своите трудови задължения на работните си места, при установеното работно време и съобразно утвърден график.

III.2. Ограничава се до минимум присъствената работа на служителите, като ръководителите на отдели следва да осигурят необходимия минимум служители за поддържане на работата и дейността на Университета, съобразно утвърдения график по т. III.1.

IV.1. На основание чл. 7, ал. 1 от ЗМДВИП и чл. 120 б  от Кoдeкca нa трудa във връзка с факта, че трудовите задължения на част от служителите на АУ - Пловдив към настоящия момент дават възможност за работа от разстояние,  за периода от 30.03.2020г. до 12.04.2020г. (включително) за  служителите изрично посочени в списък – приложение №3 към настоящата заповед се въвежда работа от разстояние.

IV.2. В посочения  период служителите, които са определени за работа от разстояние, следва да работят от домовете си, като изпълняват своите задължения чрез различни средства на информационните технологии – телефон, компютър, лаптоп, интернет, скайп, вайбър и др. , и отчитат дейността си пред преките си ръководители, които следва да контролират тяхната работа.

V.1. На основание чл. 120 в, ал.1 от Кодекса на труда, във връзка с обявеното извънредно положение и в резултат на факта, че за една част от преподавателите и служителите на АУ-Пловдив към настоящия  момент на обявено извънредно положение няма възможност да изпълняват изцяло трудовите си задължения и не може да бъде въведена форма на работа от разстояние, за периода от 30.03.2020 г. до 12.04.2020 г. (включително) преустановявам работата на всички  преподаватели и служители, които не са посочени в списъци  – приложение №1, №2 и №3 към настоящата заповед;

V.2. На основание чл. 173 a, ал.1 от Кoдeкca нa трудa всички преподаватели и cлужитeли, които не са упоменати в приложените списъци от настоящата заповед, следва да се считат в платен отпуск за периода от 30.03.2020 г. до 12.04.2020 г. (включително). 

V.3 Платените отпуски на преподавателите и служителите по т.V.1. и т.V.2 да бъдат пуснати служебно от завеждащ личен състав.

VI.1. Списъците – приложения към настоящата заповед се съставят от зам.-ректора по учебната дейност по предложение на деканите и ръководителите на центрове и отдели и се утвърждават от ректора на Университета.

VI.2. Работните дни за всички преподаватели и служители, които са упоменати в приложените списъци, се отчитат след утвърждаване от Ректора на поименни форми, отразяващи работните дни, изготвени и подписани от преките ръководители.

VII.1. При необходимост за вземане на неотложни решения академичните, факултетните и катедрените съвети да се провеждат неприсъствено, при осигурена онлайн връзка с членовете на съответните колективни органи и с отчитане тяхното гласуване по отделните точки, потвърдено по ел. поща.

VII.2. Препоръчвам отлагане на планираните мероприятия в това число и по чл. VII.1 за времето след 01.05.2020г., като  събития, които не могат да бъдат отложени или е невъзможно да не бъдат проведени се провеждат след писмено съгласуване с ректора.

VIII. Първата кандидатстудентска сесия се отлага и изпитите по обявения график няма да се провеждат. Новият график ще бъде приет и оповестен допълнително от заместник-ректора по учебната работа след отмяна на извънредното положение. Всички кандидат-студенти, подали заявления за кандидатстване онлайн ще бъдат уведомени за новия график по електронна поща.

IX. Документите за студентските стипендии за летен семестър на студентите ще бъдат отработени след отмяна на извънредното положение, като одобрените студенти ще получат еднократно цялата сума.

X. По време на действие на настоящата заповед следва стриктно да се спазват всички противоедимични мерки и дезинфекции въведени от министъра на здравеопазването и мои предходни заповеди, като за служителите, които са на работа, преките ръководители са длъжни да осигурят безопасно разстояние един от друг (не по-малко от 2 м.) по време на протичане на работния процес, като се забранява събирането на групи. Стриктно да се спазва утвърдената инструкция за провеждане на дезинфекционни мероприятия в Университета, за което отговарят секторите МТС, хигиена и преките ръководители.

ХI. Служителите от сектор ИКД следва да прилагат изключително строг контрол при допускането до сградите на Университета, като имат право да влизат единствено  лица упоменати в приложенията към настоящата заповед. Забранявам допускането да сградите на Университета на лица в карантинен период или със симптоми на заразни и респираторни заболявания.

ХII. Упълномощавам Директора на УОВБ да организира цялостното прилагане на настоящата заповед в учебно-опитните полета и бази на Университета, като в тази връзка следва да предприеме всички необходи действия и издаде съответните заповеди, инструктажи и др.

Актуална информация относно разпространението и предпазването от вирусите може да бъде намерена в сайта на Министерството на здравеопазването.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-ректора по учебната работа, помощник ректора и директора на УОВБ (за организацията на работа и аналогичните  мерки, които следва да се утвърдят в УОВБ).
Копие от заповедта следва да се връчи от служба „Деловодство” на отговорните ръководни лица – заместник-ректор по учебната работа, помощник ректор и директор УОВБ.

Заповедта следва да се публикува на интернет страницата на Университета за сведение и изпълнение от съответните длъжностни лица, членовете на академичния състав, служителите от администрацията и студентите. 

РЕКТОР:
/проф. д-р. Христина Янчева/

ЗАПОВЕД

Приложение №1

Приложение №2,

Приложение №3