Конкурс "Млад икономист-2019"

Конкурс "Млад икономист-2019" 26.02.2019

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

обявява 
Петнадесети национален конкурс

  МЛАД ИКОНОМИСТ – 2019г.
„ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА”
  на тема: „Човешкият капитал и благоденствието на България“             

Участници в конкурса – позиция: ученици в средни училища, без ограничения на специалността; студенти /бакалавър, магистър/, докторанти и асистенти в български и европейски университети, млади предприемачи до 29 годишна възраст.

  • Всеки автор може да участва в конкурса индивидуално или в екип с една разработка;
  • Докладите трябва да бъдат написани на български език;
  • Пълният текст на разработката следва да бъде до 10 стандартни номерирани компютърни страници, вкл. фигурите и таблиците; 
  • В текста да не се посочва името на автора;

Участниците посочват личните си данни*  на отделна страница:

  • име, презиме, фамилия;
  • местоживеене;
  • адрес за кореспонденция, телефон, мобилен телефон;e-mail;
  • име и адрес на средното и висше училище, факултет, форма на обучение /редовна, задочна/, специалност,  фирма-длъжност, администрация - длъжност;

Разработката трябва да бъде подготвена за пряко репродуциране на лист А4 (210 х 297 мм). Отпечатването да бъде на лазерен принтер с шрифт Times New Roman, 14 пункта. Заглавието е с главни букви, центрирано и с удебелен шрифт. Изложението започва след три празни реда, като всеки абзац е с 1 см отстъп и двустранно изравняване.

Докладите се представят в два екземпляра на хартиен носител  и по електронен път на адрес: info@bgeconomist.bg.

Разработките се представят до 17 май 2019 г. на адрес: гр. София 1000, ул. ”Г.С. Раковски” №108, Съюз на икономистите в България,  За конкурса „Млад икономист-2018г.”, За справка: тел. 029871847; моб. тел: 0877 011 710 ;e-mail: info@bgeconomist.bg.

За повече информация, моля, натиснете тук.

АНОТАЦИЯ НА КОНКУРСА