На вниманието на докторантите

На вниманието на докторантите 07.02.2019

На 25.02.2019 ще започне обучението в курса 

„Обработка на експериментални данни” с хорариум 15 часа лекции и 15 часа упражнения.  

Ръководител: доц. д-р Емилия Ранчева 

Начало на курса 25.02.2019 г – 0900 ч, зала В на катедра „Математика и информатика“

Подаване на заявление за участие в курса – стоя 103 Агрономически факултет.