Подбор на кандидати - Специалист Екология

Подбор на кандидати - Специалист Екология 07.01.2019

Във връзка с реализация на проект „Разработване на продуктова иновация (услуга) за прецизно планиране и изпълнение на полските дейности в селското стопанство, базирана на ИКТ технологии“, по който Аграрен университет – Пловдив  е партньор, както и поради  необходимостта от назначаване по трудов договор на експерти, които да реализират посоченият проект, се обявява подбор на кандидати за следните длъжности:

Общи минимални изисквания за заемане на длъжностите, предмет на проекта - Позиция по проекта:

Специалист Екология – 1 бр.
Квалификация и отговорности

Образование и квалификация: висше биологическо; докторска степен; минимум доцент по екология
Професионален опит (област, брой години): Опит в областта на Екологията и Агроекологията, / 10 години/

Функции по проекта: 

  • Разработване и определяне на Екологични характеристики и показатели.
  • Предоставя необходимата информация за разработването на продукта, свързана с новите тенденции при екологичното отглеждане на земеделски продукти
  • Дава съвети и насоки при разработването на функционалностите, които целят оптимизиране на процесите по начин, по който да доведат до опазване на околната среда и намаляване на използването на енергийни ресурси
  • Участва в анализа на необходимите функционалности
  • Периодично прави преглед на извършените разработки
  • Прави предложения за подобрения, промени и допълнителни функционалности на продукта
  • Участва в периодични срещи за преглед на прогреса на проекта
  • Период на трудовия договор: 10 месеца
    Часова заетост: 4 часа

Начин на провеждане на конкурса и оценяване на кандидатите.
Етап 1: Допускане на кандидатите до участие в конкурса.
На този етап се преценява пълнотата и редовността на представените документи – съответствието на кандидатите с минималните и специфичните изисквания за обявената длъжност, спазване на срока, реда и начина за подаване на документи за участие в конкурса. Кандидати, които не отговарят на изискванията за заемане на длъжността, не се допускат до участие в събеседването. Одобрените кандидати да бъдат уведомени за деня и часа, в който ще се  проведе събеседването на посочен от тях телефон или е-mail.

Етап 2: Събеседване с допуснатите кандидати. На този етап да се оценят както познанията в професионалната област, така и аналитичните, комуникативните, организационните компетентности, мотивацията за работа съобразно специфичните изисквания за длъжността на кандидатите.
Въз основа на проведения конкурс по Кодекса на труда комисията оформя протокол с резултатите от проведения конкурс, класира успешно издържалите конкурса и предлага на Директора протокола за утвърждаване. 
Сключването на трудов договор с  лицата, класирани на първо място за съответната длъжност, се извършва по реда на КТ.

Срок за подаване на документи в обявата за участие в конкурса – 3 работни дни от датата на публикуването на обявата на  сайта на университета, раздел Новини/предложения-за-стаж-работа.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса.
Конкурсът ще бъде обявен на интернет страницата http://www.au-plovdiv.bg, а одобрените кандидати ще получат покана по електронна поща.

За участие в конкурса кандидатите следва да подават документи доказващи професионалната квалификация и компетентност, образователната степен и трудов стаж – заявление за коя длъжност кандидатстват (свободен текст), автобиография, копия от дипломи, копия от трудови книжки и др. документи по преценка на участниците, в деловодството на  Университета – гр. Пловдив, бул. Менделеев №12 до 11.01.2019 г. включително, 16:30 ч.