Покана за заседание на Общото събрание на АУ-Пловдив

Покана за заседание на Общото събрание на АУ-Пловдив 31.01.2020

На основание чл.23, ал.1 от Правилника за устройството и дейността на Аграрен университет - Пловдив и съобразно Решение на Академичния съвет, взето с протокол №5/13.01.2020г., насрочвам заседание на Общото събрание на АУ-Пловдив при следния дневен ред:

1. Избор на председател и зам.-председател на новоконституираното  Общо събрание на АУ-Пловдив за мандат 2020 - 2024 година.
2. Отчет на Ректора и ръководството на АУ-Пловдив за дейността, състоянието и получените резултати през мандат 2016 - 2019 година.
Докладва: Ректорът, проф. д-р Христина Янчева
3. Отчет за дейността на Контролния съвет за мандат 2016 - 2019 година.
Докладва: Председателят на КС, доц. д-р Минко Георгиев

Заседанието ще се проведе на 07 февруари 2020 година /петък/ от 10:00 часа в Аулата на Аграрен университет - Пловдив.

ПОКАНА