Разпис дистанционна форма на обучение

Разпис дистанционна форма на обучение 31.10.2020

Аграрен туризъм

Аграрна икономика

Аграрно инженерство

Агрономство /Декоративно градинарство и озеленяване/

Агрономство /Лозаро-градинарство/

Агрономство /Полевъдство/

Агрономство /Растителни биотехнологии/

Агрономство /Тропично и субтропично земеделие/

Бизнес икономика

Екология и опазване на околната среда

Зооинженерство

Зооинженерство с информационни технологии

Растителна защита