Разпис на учебните занятия за първи семестър, редовна форма на обучение

Разпис на учебните занятия за първи семестър, редовна форма на обучение 26.08.2021

Редовно обучение

Аграрен туризъм Агрономство (Тропично и субтропично земеделие)
Аграрна икономика Бизнес икономика
Аграрно инженерство Екология и опазване на околната среда
Декоративно градинарство и озеленяванеЗооинженерство
Агрономство (Лозаро-градинарство и биологично производство) Зооинженерство с информационни технологии
Агрономство (Полевъдство) Растителна защита
Агрономство (Растителни биотехнологии)