VII международен научен конгрес "Машини за селското стопанство

VII международен научен конгрес "Машини за селското стопанство 28.01.2019

VII МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН КОНГРЕС

МАШИНИ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
БУРГАС, 26-29 ЮНИ 2019

Уважаеми колеги,
Предстоящият VII Международен научен конгрес "МАШИНИ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 2019" има за цел да даде място за среща на учените от различните страни, където да представят своите научни достижения и да дискутират по проблемите на механизацията на земеделието.
Машините са основата, върху която се изгражда съвременното земеделие. То е немислимо без съвременни машини. Учените са призвани да ги създават и да бъдат двигателя на научно техническия прогрес.

ТЕМАТИКА
1. Машини за земеделието. Изследване и изпитване. Нови конструкции машини. Енергоспестяване.
2. Използване на машините. Земеделие с контролиран трафик на машините. Опазване на почвата и
водата.
3. Двигатели. Транспортни средства. Транспортни технологии
4. Машини за животновъдството. Оползотворяване на отпадъците като източник на енергия.
5. Приложение на електротехнологии в земеделието.
6. Управление на агробизнеса и развитие на селските райони. Мениджмънт на услугите. Аграрни
информационни системи

За повече информация, моля, натиснете тук.