проект „Студентски стипендии – фаза 1”

Уважаеми студенти,

На 27 ноември 2017 г. стартира кампанията за кандидатстване за стипендии за ЗИМНИЯ семестър на учебната 2017/18 година по проект „Студентски стипендии – фаза 1”.

По проекта се предоставят два вида стипендии – стипендии за успех и стипендии за специални постижения. За тях могат да кандидатстват студенти от ОКС "Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, в редовна форма на обучение (държавна поръчка и платено обучение) с изключение на студентите от първи курс.

За „СТИПЕНДИЯ ЗА УСПЕХ“ могат да кандидатстват само студенти, обучаващи се по специалности от приоритетните професионални направления  (Постановление № 64 на Министерския съвет от 25 март 2016 г.), които са положили успешно всички изпити по учебен план и средният им успех от предходните два семестъра е не по-нисък от добър 4.00, както следва:

 • ФАКУЛТЕТ ПО АГРОНОМСТВО - право да кандидатстват имат студенти от всички специалности на факултета;
 • ФАКУЛТЕТ ПО ЛОЗАРО-ГРАДИНАРСТВО - право да кандидатстват имат студенти от всички специалности на факултета;
 • ФАКУЛТЕТ ПО РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И АГРОЕКОЛОГИЯ - право да кандидатстват имат студенти от всички специалности на факултета;

Класирането за „стипендия за успех“ се извършва по низходящ ред на средния успех на студентите по специалностите от приоритетните професионални направления.

За „СТИПЕНДИЯ ЗА СПЕЦИАЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ“ могат да кандидатстват студенти, обучаващи се по специалности от всички професионални направления, които имат разработки или са участвали в дейности в областта на науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта, които са положили успешно всички изпити по учебен план и средният им успех от предходния семестър е не по-нисък от добър 4.00.

Разработките и дейностите, с които се кандидатства за „Стипендии за специални постижения“, могат да бъдат от същата или от друга област на висше образование, в която се обучават студентите, като могат да бъдат само от предходния или текущия семестър.

Студент може да получи до 3 (три) „стипендии за специални постижения“ на семестър.

Класирането за „стипендия за специални постижения“ се извършва по низходящ ред на средния успех на студентите. Квотата на Аграрен университет е разпределена пропорционално на броя на студентите в редовна форма на обучение по ФАКУЛТЕТИ. Вътрешните правила за условията и реда за предоставяне на „стипендия за специални постижения“ можете да видите ТУК .

ЗА ДА КАНДИДАТСТВАТЕ за стипендии по проекта е необходимо:

 • Да получите уверение от канцеларията на факултета;
 • Да се регистрирате в електронната страница на проекта http://eurostipendii.mon.bg/, да попълните електронния формуляр и да разпечатате в срок от 27.11.2017г. до 14.01.2018 г. Успехът във формуляра трябва да съответства на успеха в уверението!
 • Декларация (ако сте чуждестранен гражданин или сте с двойно гражданство). 

Да подадете ЛИЧНО документите на хартиен носител:

за „стипендия за успех“ – формуляр и уверение (уверението се получава от канцеларията на факултета за ОКС „Бакалавър“, а за ОКС „ Магистър“ от Учебноинформационен център  –Отдел „Магистри“).

за „стипендия за специални постижения“ – формуляр и следните документи:

 • Документ (задължително), издаден от АУ или от научната организация, в която е направена разработката или културната организация, в която е осъществена дейността.
 • Образци на служебна бележка от АУ и служебна бележка от друга организация можете да изтеглите от тук:

Служебна бележка от АУ                                      Служебна бележка от друга организация

 • Удостоверяващ документ може да бъде и всеки официално издаден такъв от компетентен орган, организиращ или провеждащ олимпиади, национални състезания или културни прояви и др.
 • Сертификат (ако има издаден такъв).
 • Копие (задължително) от самата разработка, като трябва е да е видна темата, името на студента и дата, месец и година на публикуване/приемане на публикуване, докладване или презентиране на разработката. Разработките могат да бъдат публикувани/приети за публикуване или докладвани статии, публикации, доклади, презентации и др.
 • Документ доказваш къде и кога е представена разработката.
 • Протокол (при съавторство), подписан от всички съавтори, в който са обособени индивидуалните приноси на всеки от съавторите в разработката.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: Департамент по езикова подготовка и спорт (студентски съвет - стая 29)  на Аграрен университет от 27.11.2017 г. до 17.01.2018 г. и oт 9 до 16 ч.

В случай че студентът е възпрепятстван по обективни причини да подаде лично формуляра в Аграрен университет, той може да упълномощи свой представител да направи това с нотариално заверено пълномощно. Когато студентът се представлява от негов родител, дете или съпруг, не е необходимо пълномощното да е нотариално заверено.

График

Успех!