Студентски съвет

Според Закона за висшето образование Студентски съвет е органа за защита на общите интереси на обучаващите се в университета. Неговите членове са представители в Общото събрание на висшето училище и мандатът им е две години.

Финансирането му е от висшето училище, а средствата се използват за провеждане на културна, спортна, научна и международна дейност.

Основните насоки в дейността на СС са насочени към подпомагане обучението на студентите от АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ за изграждането им като високо квалифицирани специалисти и работи за развитието на науката и културата чрез реализирането на проекти и програми в полза на академичната общност.

СС  провежда дългосрочна политика за подобряване и решаване на социално-битовите въпроси на студентите. СС защитава социалните придобивки на учащите пред съответните органи с цел да гарантира нормален живот и обучение. При засягане на общия  интерес на учащите се, СС има право да използва всички позволени от закона средства за възстановяване на нормалния живот и обучение на студентите и докторантите. Всеки  студент и докторант в АУ има право да  избира и да бъде избиран при конституирането на СС и неговите органи на управление.

При конституирането на СС не се допускат привилегии и ограничения, свързани с  възраст, пол, раса, националност, социален произход, политически възгледи и вероизповедание, с изключение на случаите, изрично посочени в Правилника за дейността на висшето училище в съответствие с особеностите на обучението и бъдещата професия.

Членовете на СС са независими от идеологии, религии и политически доктрини. СС се състои от представителите на студентите и докторантите в Общото събрание на АУ.

Квотата на всеки факултет се предлага от Ректора и се утвърждава от Академичния съвет.

Студентски съвет има право да:

Участва в управлението на студентските общежития. Прави предложение за въвеждане на допълнителни учебни дисциплини. Прави предложения за покана на външни преподаватели. Организира създаването на научни специализирани студентски общности и публикуването на техни трудове. Създава и управлява свои организационни звена при необходимост. Организира избора за свои представители в ръководните органи на висшето училище. Изразява мнение и прави предложения за развитието на спортната дейност. Участва в организацията на учебния процес, разпределението на стипендиите и помощите на студентите. Участва със свои представители в наблюдението на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и академичния състав във висшето училище.Установява вътрешни и международни образователни, културни и следдипломни контакти между студентите.

СОЦИАЛНО – БИТОВИ ВЪПРОСИ

Проучва и работи за решаване на възникнали проблеми касаещи студентските столове и общежития; Участва в приема и  обработката на документите за кандидатсване за настаняване в студентско общежитие Съвместно с инспектор социално-битови въпроси осъществява разпределение и настаняване в студентско общежитие Работи по проекти за нововъведения и модернизации в рамките на студентските столове и общежития.

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

Участва със свои представители в наблюдението на вътрешната система за оценяване и поддържане  качеството на обучение и на академичния състав на висшето училище; Прави предложение за покана на преподаватели от други висши училища в страната и чужбина; Организира и провежда допълнителни квалификационни курсове и форуми.

СПОРТ

Организиране на студентския спорт съвместно с К-ра ФВС; Изразява мнение и прави предложения за развитието на спортната дейност пред компетентните университетски органи; Взема отношение и по предоставянето на спортната база на студентите; Организиране на турнири по канадска борба, футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, шах, плуване и др.