Изнесени изпити

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗНЕСЕНИ ИЗПИТИ – КСК-2019

  1. Заявление по образец – попълва се на място, в деня на изпита, в Професионалните гимназии, обявени за провеждане изпитите, или в съответните бюра за прием на документи по места.
  2. Лична карта – оригинал (след справка оригиналът се връща).
  3. Картонче за предварителен изпит с отразен пореден номер – получава се на място
  4. Документ за платена такса за участие в конкурсен изпит.

Информация относно конкретния час за начало на изпитите, се обявява на интернет страницата на университета.