Основни изпити

Кандидат-студентите подават лично или чрез други лица следните документи:
1. Молба-декларация до Ректора на АУ (образец) - предоставя се от УИЦ на АУ.

 Молба-декларация до Ректора на АУ /DOC/

 Молба-декларация до Ректора на АУ /PDF/

При попълването на молбата-декларация кандидат-студентите изрично посочват желанието си да се явят на кандидатстудентски изпит от допълнителната изпитна сесия.

2. Диплома за завършено средно образование, осигуряващо достъп до обучение във висше училище - оригинал и ксерокопие. Оригиналната диплома се връща веднага след приемане на документите (ксерокопието се заверява от длъжностно лице).
• Когато в дипломата за средно образование не е вписана оценка, която участва в балообразуването, кандидатите трябва да приложат удостоверение с оценка  по съответния предмет (положен в училище, определено от съответния регионален инспекторат по образование), което е неразделна част от дипломата за средно образование.
• Когато в дипломата за средно образование не е вписан средният успех, той се изчислява от експерт на УИЦ на АУ.
Завършилите средно образование в чужбина представят легализирана от МОН диплома, в която са вписани преизчислените към шестобалната система оценки по изучаваните предмети и средният успех.
3. Лична карта - оригинал. Оригиналът се връща веднага след проверка на данните.
4. Кръгли сираци, лица с трайни увреждания и с намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди, майки с три и повече деца и близнаци трябва да представят документи, удостоверяващи принадлежността им към една от гореизброените категории при подаване на кандидатстудентските документи (акт за смъртта на родителите и акт за раждане на кандидат-студента; решение на ТЕЛК; акт за раждане на децата и лична карта; акт за раждане). Същите се освобождават от такса за обработка на документите и класиране и такса за явяване на изпит.
5. Участниците в национални и международни олимпиади или конкурси представят документ,  показващ класирането им, издаден от МОН.
6. Копие от документите за гражданство - за кандидатите с двойно гражданство, едното от които е българско.
7. Състезателен картон (по образец) - предоставя се от УИЦ на АУ.
Не се допуска кандидат-студентът да има повече от един състезателен картон, независимо от броя на конкурсните изпити, както и да има повече от един входящ номер.
8. Документи за платени такси за обработка на документите и класиране и за явяване на конкурсните изпити (на кандидат-студентите, неявили се на конкурсен изпит, такси не се връщат).