Доставка на канцеларски материали, пособия, тонер касети и други материали за нуждите на Аграрен Университет - гр. Пловдив

15.04.2015

ПРЕДМЕТ: Доставка на канцеларски материали, пособия и тонер касети за нуждите на Аграрен Университет - гр. Пловдив” по техническа спецификация посочена в документацията за участие.

Възложител: Аграрен Университет - гр. Пловдив, бул. Менделеев №12, За: Венелин Цеков, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 654396, E-mail: venelin.tsekov@abv.bg, Факс: 032 654396

15.04.2015г. - ПУБЛИЧНА ПОКАНА

15.04.2015г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

15.04.2015г. - ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

08.05.2015г. - ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА