Извършване на Строително – монтажни работи на учебни зали и други помещения на Аграрен университет-Пловдив

18.05.2015

Предмет: Извършване на Строително – монтажни работи на учебни зали и други помещения на Аграрен университет-Пловдив", съобразно техническа спецификация посочваща конкретните подобекти за ремонт - 23 на брой и Количествени сметки посочващи нида работи за всеки един подобект, приложени към документацията за участие.

Възложител: Аграрен Университет - гр. Пловдив, бул. Менделеев №12, За: Венелин Цеков, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 654396, E-mail: venelin.tsekov@abv.bg, Факс: 032 654396

18.05.2015г. - ПУБЛИЧНА ПОКАНА

18.05.2015г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ /DOC/

18.05.2015г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ /PDF/

18.05.2015г. - КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ