Доставка на материали за изграждане на телена конструкция на ново лозе с площ от 76,231 дка

13.03.2015

ПРЕДМЕТ: Доставка на материали за изграждане на телена конструкция на ново лозе с площ от 76,231 дка, разположено в базата на Аграрен Университет, намираща се в землищата на с. Брестник и гр. Куклен

Възложител: Аграрен Университет - гр. Пловдив, бул. Менделеев №12, За: Венелин Цеков, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 654396, E-mail: venelin.tsekov@abv.bg, Факс: 032 654396

13.03.2015г. - ПУБЛИЧНА ПОКАНА

13.03.2015г.ДОКУМЕНТАЦИЯ

23.03.2015 г. - СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

26.03.2015г. - ПРОТОКОЛ

01.04.2015г. - РЕШЕНИЕ