Генетика и селекция

Катедра „Генетика и селекция" към Факултета по агрономство на Аграрния университет осъществява обучение в три основни направления:

 • Генетика
 • Селекция и семепроизводство на културните растения
 • Експериментален дизайн и биометрия

Специалност  Генетика

АНОТАЦИЯ
Обучението в направление „Генетика" дава на студентите, обучаващи се в бакалавърска и магистърска степен, конкретни и точни познания по най-важните теоретични въпроси на генетиката, които имат пряко отношение към агрономическата практика. Формира теоретични познания, необходими за правилното разбиране на приложните методи. Като динамично развиваща се област на познанието, в която то претърпява непрекъснато надграждане, генетиката изисква постоянно актуализиране, съобразено с най-новите открития.

Дисциплини, преподавани в тази област

 • Генетика
 • Обща генетика
 • Растителна генетика
 • Молекулярна генетика
 • Генетика и селекция
 • Обща генетика с основи на биометрията
 • Генетика на количествените признаци
 • ДНК рекомбинантни технологии
 • Законодателство, анализ и контрол на ГМО
 • Биотехнологични иновации
 • Молекулярни методи в растителната защита
 • Методи за устойчиво подобряване на земеделските култури
 • Наследяване на агрономически ценни характеристики
 • Генетични ресурси за устойчивост на вредители
 • Иновативни технологии в разработването на нови сортове растения и породи животни

Специалност Селекция и семепроизводство

направление Селекция и семепроизводство

АНОТАЦИЯ

Обучението в направление " Селекция и семепроизводство " дава познания на студентите относно специалните селекционни методи за изменяне на наследствеността на растенията, за изучаване на изходния материал и неговата преценка в процеса на селекцията; методите за получаване на суперелитни и елитни семена, посадъчен материал и тяхната оценка.

Преподавани дисциплини в направлението

 • Основи на селекцията
 • Обща селекция на растенията
 • Селекция на растенията
 • Селекция на растенията и приложни in vitro техники
 • Семепроизводство на полски култури
 • Селекция и семепроизводство
 • Селекция, семепроизводство и биометрия
 • Биотехнологични методи в селекцията на растенията
 • Растителни биотехнологии
 • Растителни клетъчни и тъканни култури
 • Използване и опазване на растителните видове
 • Методи за устойчиво подобряване на земеделските култури
 • Сортоподдържане - модерни сортове зърнени култури
 • Въведение в семепроизводството. Организация на компания за производство на семена
 • Производство на семена и посадъчен материал от директни и хибридни сортове
 • Методи за сертифициране на семена и размножителен материал. Законодателство за производство и разпространение на семена
 • Биотехнологични методи за производство на обезвирусен размножителен материал
 • Семепроизводство
 • Растителни генетични ресурси
 • Генетични ресурси за устойчивост на вредители
 • Иновации в производството на семена

направление Експериментален дизайн и биометрия

АНОТАЦИЯ

Направлението „Експериментален дизайн и биометрия" дава основни познания по методиката на експериментирането и използването на биометричните методи при анализа и интерпретацията на получената информация. Вниманието на студентите се насочва към онези страни на биометричния анализ, които са свързани с дизайна на експеримента и неговото приложение за решаване на конкретни научно-изследователски задачи, при разработване на курсови проекти и дипломни работи.

Дисциплини, преподавани в тази област

 • Биометрия
 • Експериментален дизайн
 • Експериментален дизайн и биометрия
 • Обща генетика с биометрия

Генетика

Дисциплината Генетика дава на студентите от бакалавърска степен познания по най-важни теоретични въпроси на генетиката (материалните основи на наследствеността, закономерностите при унаследяване на признаците; типовете изменчивост на организмите, както и на генетичните процеси в популациите на ку ...

Обща генетика

Дисциплината Обща генетика дава на студентите в бакалавърска степен основни познания по най-важните теоретични  въпроси  в  генетиката. Студентите изучават проблемите свързани с материалните  основи  на наследствеността; закономерностите при унаследяване на признаците; типове ...

Молекулярна генетика

Дисциплината Молекулярна генетика дава на редовните студенти в бакалавърска степен познания по важни теоретични въпроси: съвременната концепция за структурата и функцията на гена; организацията на прокариотния и еукариотния геном; молекулните механизми на репликация; основнит ...

Генетика на растенията

Дисциплината Генетика на растенията дава на студентите от бакалавърска степен, конкретни и точни познания по най-важни теоретични въпроси на генетиката (материалните основи на наследствеността, закономерностите при унаследяване на признаци; типовете изменчивост на организмите ...

Растителни, клетъчни и тъканни култури

Дисциплината „Растителни, клетъчни и тъканни култури”  дава на студентите в бакалавърска степен основни познания по най-важните теоретични въпроси и практически умения по техниките на ин витро култивиране и генетично инженерство.

В учебната програм ...

ДНК рекомбинантни технологии

Дисциплината “ДНК Рекомбинантни технологии” дава на студентите в бакалавърска степен основни познания по относно принципите на генните манипулации, основните техники при изолиране и клониране на ДНК; методите за създаване и скрининг на геномни и копи-ДНК библиотеки; подходите ...

Селекция и семепроизводство

С дисциплината Селекция и семепроизводство се надграждат теоретичните и практически знания на студентите от базисните биологични и технологични дисциплини: ботаника, систематика, растителна физиология, ентомология, фитопатология, специалните технологични дисциплини както и те ...

Селекция на растенията и приложни ин витро техники

С дисциплината Селекция на растенията и приложни in vitro техники  се надграждат теоретичните и практически знания на студентите от базисните биологични и технологични дисциплини.

Усвояват се основните принципи на конвенционални и биотехнологични ме ...

...