Агрономство (Агробизнес)

  • Форма на обучение Редовно
  • Степени на обучение Бакалаври

Цел на обучението

Обучаващите се в специалността Агрономство (Агробизнес) придобиват знания, които са в тясна връзка както с технологичното осигуряване на производството, така и с икономическите аспекти на дейността, в т.ч. окачествяване, ценообразуване и реализация на селскостопанската продукция. Студентите развиват умения за разработване и управление на проекти, за ефективна бизнес комуникация, за участие в борсови операции и др. 

Обучението на студентите в специалността включва традиционната агрономическа подготовка, но разширена и допълнена от ъгъла на икономическата оценка, което създава ръководители, способни да ръководят пълноценен агробизнес. На базата на получените задълбочени познания завършилите бакалаври по агробизнес ще могат бързо да се адаптират в пазарната обстановка и да вземат правилни управленски и технологични решения.

Реализация

Завършилите специалността Агрономство (Агробизнес) получават професионалната квалификация „Агроном”, която ще им позволи да се реализират у нас и в чужбина като:

  • Ръководители на еднолична или фамилна производствена ферма;
  • Ръководители на земеделски производства от голям мащаб;
  • Специалисти и експерти в държавни и в частни предприятия в областта на аграрното производство;
  • Ръководители в средната и висшата държавна администрация;
  • Специалисти с готовност да продължат обучението си в образователно-квалификационна степен „Магистър”;
  • Преподавателски кадри.

Учебен план

Редовна форма на обучение