Агрономство (Растителни биотехнологии)

  • Форма на обучение Редовно
  • Степени на обучение Бакалаври

Цел на обучението

Обучението на студентите в специалността Агрономство (Растителни биотехнологии) е насочено към предоставяне на интердисциплинарни знания, на чиято основа да се формират специалисти със специфичен спектър на висококвалифицирана подготовка. 

Студентите в тази специалност получават теоретични и практически знания за различни in vitro техники, прилагани в класическия селекционен процес, които повишават неговата ефективност и ускоряват създаването на нови сортове и хибриди растения. С тяхна помощ се извежда прецизна селекция на клетъчно и молекулно равнище за производството на предбазисен и базисен посадъчен и посевен материал за нуждите на производителите и за ускоряване на селекционните програми в държавни и в частни селекционни предприятия. Специалността подготвя експерти, работещи с различни растителни видове, с акцент към създаването на ново генетично разнообразие и подобряване на качествата на културните растения. 

Реализация

Завършилите специалността Агрономство (Растителни биотехнологии) получават професионалната квалификация “Агроном по растителни биотехнологии”, която ще им позволи да се реализират у нас и в чужбина като: 

  • Специалисти с висше образование – изпълнители, експерти или съветници във всички научни институти, центрове и специализирани лаборатории в системата на Селскостопанската академия и БАН;
  • Експерти или съветници във фирми, чиято дейност се основава на производство на обезвирусен посадъчен материал на базата на използването на in vitro технологии;
  • Експерти в държавни или обществени институции, занимаващи се с проблемите на земеделието;
  • Експерти в системата на министерството на околната среда и водите и по-конкретно експерти по биобезопасност, анализ и контрол на ГМО;
  • Специалисти с готовност да продължат обучението си в образователно-квалификационна степен „Магистър”;
  • Преподавателски кадри.

Учебен план 2018/2019

редовна форма на обучение