МК „Иновативни технологии в прецизното земеделие”

 • Форма на обучение Редовно, Задочно
 • Степени на обучение Магистри

Магистърският курс „Иновативни технологии в прецизното земеделие“ e предназначен за  специалисти с образователно-квалификационна степен “Бакалавър” от професионалните направления „Агрономство“ и  „Растителна защита“. Завършвайки този магистърски курс  студентите ще разширят  и обогатят своите познания преди всичко в областта на интензивното конвенционално земеделие, във всички негови аспекти, както и ще получат нови знания и умения в иновациите относно: дигиталните основи на прецизното земеделие,  обработката на почвата; прогнозните системи на земеделие и  интегрираното управление  на растителната защита; мелиоративните технологии за управление на почвеното плодородие; иновативните технологични комплекси от машини  почвообработваща, прибираща  и растително-защитна техника  в прецизното земеделие; информационните и комуникационни технологии  в прецизното земеделие; иновациите , в семепроизводството; иновативните технологии  при създаването на нови  форми растения; изучаване на неинфекциозните болести (абиотичен стрес) и контролирането им при условията на прецизното земеделие; изучаване и контролиране  микробиологичните аспекти на почвеното плодородие в условията на прецизно земеделие; изучаване на биологичните системи на земеделие, на интегрираното и биологичното производство като алтернативи; икономика на иновациите и иновационните технологии и тяхната оценка в условията на прецизното земеделие; аграрна политика и международна търговия с растениевъдна продукция. Завършилите МК „Иновативни технологии в прецизното земеделие“  ще придобият  квалификация Агроном - магистър по прецизно земеделие, със специализирани и задълбочени знания  и умения по експертизата и комплексното управление на земеделското производство и внедряване на иновациите в прецизното земеделие.  

ЗАДАЧИТЕ, които си поставя МК „ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕЦИЗНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ“ са, да подготви специалисти с изградени умения за:

 • Планиране и организиране на работния процес в дадена система - ръководството, насочването, контролирането на организацията и цялостното управление на агробизнеса  в условията  на прецизно земеделие.
 • Придобиване на теоретични и практически умения за събиране, обработка и анализ на биологична информация, необходими за основните  агротехнически практики в условията на прецизно прецизното земеделие (обработки на почвата, минерално торене, сеитба,  растително-защитни практики, жътва;
 • Оценка на фитосанитарното състояние на агроценозите и вземане на правилни управленски решения за провеждане на РЗ мероприятия в условията на прецизно земеделие. 
 • Успешно интегрирано управление на  човешките,  финансовите, технологичните и природните ресурси в условията на прецизно земеделие.
 • Интегриране на познатите методи и средства с нови и иновативни такива в условията на прецизно земеделие. 
 • Усъвършенствано приложение на компютърните технологии в условията на прецизно земеделие.

Форма на дипломиране: Писмен държавен изпит или Защита на дипломна работа

Възможности за реализация: Завършилите МК „Иновационни технологии в прецизното земеделие“  ще могат да се реализират като:

 • Научно-преподавателски и изследователски кадри във всички областта на аграрното образование и наука
 • Ръководители, технолози и консултанти по въпросите на прецизното земеделие  във фирми, кооперации и сдружения за производство, преработка и реализация на земеделски продукти. 
 • Експерти по прецизно земеделие  в системата на Министерството на земеделието и горите. 
 • Ръководители, специалисти и консултанти в търговски предприятия, банки и застрахователни институции, в частни консултантски и проектантски земеделски субекти.