МК "Бизнес администрация"

 • Форма на обучение Редовно
 • Степени на обучение Магистри

Предмет на курса са ключови въпроси на управление на организацията в условията на бързо променяща се среда, и необходимостта от вземане на адекватни управленски решения за нейното функциониране и развитие. Наред с предоставяне на задълбочени фундаментални знания за стопанската организация, магистърската програма развива и обогатява редица практически умения, които допринасят за ефективното й управление. 

Получените системни знания дават възможност на завършилите магистри да изграждат професионална кариера на активни лидери способни да идентифицират проблеми, да разработват и оценяват алтернативи, да анализират, организират и мотивират хора за навременно и качествено изпълнение на поставени цели и задачи, да разработват и реализират управленски планове и проекти според европейските регламенти и стандарти. 

Завършилите магистърската специалност “Бизнес администрация” могат да се реализират като:

 • ръководители на средно и висше управленско равнище на стопанските организации;
 • функционални, линейни и щабни (съветници) специалисти в структурата на управление на стопанската организация;
 • специалисти по управление и администрация в държавните и местни (областни и общински)  управленски структури;
 • експерти и консултанти по управление и организационно развитие в сферата на малкия и средния бизнес;
 • ръководители, координатори и консултанти на проекти;
 • специалисти по диагностициране и усъвършенстване на системи за управление;
 • ръководители на офиси на български и чуждестранни компании;
 • ръководители и експерти в неправителствени организации;
 • специалисти и администратори в европейските структури; 
 • организатори и ръководители  на собствен бизнес.