МК „Екологичен туризъм”

 • Форма на обучение Редовно, Задочно
 • Степени на обучение Магистри

ЦЕЛ НА МАГИСТЪРСКИЯ КУРС

Целта на магистърската програма по „Екологичен туризъм” е задълбочаване и специализиране на знанията в областта на общата теория на туризма и прилагането им в посока на развитие и управление на екотуристически дестинации, включително и обучение на кадри в сферата на екологията и опазването на околната среда. 

Съществено внимание в магистърската програма се обръща на специалните и специализиращите дисциплини, с което се цели изграждането на солидна теоретична подготовка по отношение на основните принципи на екологичния туризъм и свързаните с него интердисциплинарни проблеми, засягащи устойчивото развитие и устойчивия туризъм, недопускането на отрицателни изменения в природната среда, управлението на туристическото природоползване.

ОБРАЗОВАТЕЛНО-ПРОФЕСИОНАЛНИ ЦЕЛИ

На практика, при екологичният туризъм се осъществяват разнообразни видове туристическо природоползване, което изисква и определени знания и компетенции в областта на екологията и устойчивото природоползване. Въпреки забележителните природни ресурси, в България все още няма достатъчно развитие и популяризиране на изискванията на този вид туризъм, на начините на управление на туристическото природоползване и развитие  на екотуристическата дестинация. Налице е и недостиг на висококвалифицирани кадри за обслужване на тези сфери, за компенсиране на което се явява и настоящият магистърски курс.

В тази връзка, акцент в магистърската програма е поставен върху:

 1. обща теория на туризма;
 2. екологичен туризъм и природни туристически ресурси;
 3. устойчиво развитие на туризма;
 4. екологичен туризъм в защитени територии и опазване на биологичното разнообразие;
 5. екологичен мониторинг;
 6. управление на екотуристическата дестинация;
 7. дизайн на туристическия продукт;
 8. устойчиво развитие и управление на проекти в туризма;
 9. основи на екологичното законодателство и други.

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ НА ЗАВЪРШВАЩИТЕ

Завършилите магистърския курс по „Екологичен туризъм“ придобиват знания и компетенции в областта на:

 1. специализираните видове туризъм, в частност – на екологичния туризъм;
 2. мониторинг и опазване на природните системи и на биологичното разнообразие в тях чрез развитие на устойчиви форми на туризма;
 3. развитие и управление на екотуристическата дестинация;
 4. разработване на проекти в областта на екологичния и други специализирани форми на туризма;
 5. организация и управление на защитените територии;
 6. дизайн и маркетиране на туристическия продукт, в частност – на продукта при екологичния туризъм.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите магистърския курс по „Екологичен туризъм“ могат да се реализират както в частния, така и в публичния сектор като:

 • мениджъри, експерти и специалисти в туристически фирми, извършващи дейност в областта на екологичния туризъм;
 • специалисти в сферата на екологията и опазването на околната среда;
 • експерти в развитието на екологичния и устойчивия туризъм и устойчивото природоползване;
 • изследователски институти и фирми;
 • консултантски агенции;
 • международни организации за развитие на екологичен и устойчив туризъм;
 • областните и общински администрации;
 • управленски звена на Националните паркове и резервати;
 • министерства и други организации, свързани с развитието на туризма, екологичния туризъм и опазването на околната среда;
 • развитие на собствен бизнес и други.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатите трябва да притежават ОКС „бакалавър“. Магистърският курс е предвиден за всички направления (СОВО/СПН, СОВО/ДПН и ДОВО/ДПН) , при което няма специфични изисквания по отношение на предварителната подготовка на кандидатите.

Сроковете за обучение са :

* СОВО – същата област на висшето образование;
ДОВО – друга област на висшето образование;
СПН – същото професионално направление;
ДНП – друго професионално направление.

НаправлениеРедовна форма на обучениеЗадочна форма на обучение
СОВО / СПН2 семестъра3 семестъра
СОВО / ДПН2 семестъра3 семестъра
ДОВО / ДПН3 семестъра4 семестъра