Овощарство

В катедрата по овощарство има 7 преподаватели, обучаващи студентите от всички факултети на АУ и от всички специалности. В катедрата се преподават три основни дисциплини: Овощарство, Помология и Овощарство на тропика и субтропика. 

В катедрата разполагаме с две учебни лаборатории в университета и три учебни лаборатории в УОС - с. Бресник. 

Наред с теоретичната подготовка в катедрата, студентите получават и много добра практическа подготовка по овощарство. Всички упражнения по овощарство, както и учебните практики се провеждат в учебно опитната база на катедрата в с. Бресник. В нея разполагаме с учебни насаждения на площ от 180 dka, а по дисциплината Тропично и субтропично овощарство имаме 6 полиетиленови оранжерии в които отглеждаме тропични и субтропични култури. Разполагаме с много богат сортимент от различни овощни видове за обучение на студентите по дисциплината помология. Имаме учебен разсадник на площ от около 1 dka за обучение на магистрантите по дисциплината „Производство на овощен посадъчен материал“.

Катедрата поддържа постоянна връзка с практиката, където са внедрени вретеновидната корона при черешата и сливата, свободнорастящата корона при прасковата, интродуцирани са нови сортове при ябълката, черешата, сливата, кайсията, райската ябълка и др. Членовете на колектива работят и допринасят много и за въвеждане и развитие на интензификацията в овощарството в цялата страна.

Преподаватели от катедрата участват в извеждане на лекции на производители по мярка 111 - ,,Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания“, дават консултации, участват в огледи на застрахователни компании и като вещи лица в съда при земеделски спорове.

Обща помология

Целта на дисциплината Обща помология е да се запознаят студентите с районираните и перспективните български и чуждестранни сортове, определени за създаване на нови овощни насаждения в нашата страна. Студентите изучават характерните помологични признаци на плодовете.

Овощарство

Главната цел на настоящата дисциплина е запознаване на студентите с основните тенденции за развитие в съвременното овощарство.

Лекционният материал се представя в достъпна за студентите форма. Използват се съвременни методи на онагледяване, а също ...

Овощарство и биотехнологични методи

Целта на курса е да се дадат на студентите задълбочени познания за морфологичните и биологични особености и стопанското значение на отглежданите в промишлените насаждения овощни видове, техните изисквания към екологичните фактори, създаването на овощни насаждения и агротехнич ...

Основи на овощарството

Целта на курса основи на овощарството е да се дадат на студентите основни познания относно морфологичните и биологични особености на отглежданите у нас овощни растения, особеностите в плододаването им, специфичните им изисквания към екологичните условия, за размножаването им ...

Основи на овощарството на ТС

Целта на курса е да се дадат на студентите познания за морфологичните и биологичните особености и стопанско значение на овощните култури от умерената, субтропичната и тропична зона. Създаване на насаждения и агротехнически мероприятия за отглеждането им. Разглеждат се  основн ...

Специална помология

Целта на дисциплината  Специална помология е да се запознаят студентите с районираните и перспективните български и чуждестранни сортове, определени за създаване на нови овощни насаждения в нашата страна. Студентите изучават характерните помологични признаци на плодовете.  Технологии в овощарството

Целта на курса по Технологии в овощарството е да се дадат на студентите основни познания за овощните култури, за създаването и отглеждането на насажденията посредством правилно прилагане на основните агротехнически мероприятия, поддържане на почвената повърхност, торене и нап ...

Технологии в овощарството на ТС

Целта на курса е да се дадат на студентите познания за морфологичните и биологичните особености и стопанско значение на овощните култури от умерената, субтропичната и тропична зона. Създаване на насаждения и агротехнически мероприятия за отглеждането им. Разглеждат се  о ...

...