Агрономство (Тропично и субтропично земеделие)

  • Форма на обучение Редовно
  • Степени на обучение Бакалаври

Форми на обучение

  • Редовно обучение

В тази форма се обучават студенти за образователната степен бакалавър с продължителност на обучението 4 години. Броят на местата се определя всяка година. След това студентите могат да продължат обучението си за магистърска степен със срок на обучение 1-1,5 години и за докторска степен със срок на обучение 3-4 години, редовно или задочно.

Прием на студенти в специалността агрономство (Тропично и субтропично земеделие)

Ежегодно се приемат студенти за ОКС бакалавър.

Завършилите образователно-квалификационната степен бакалавър:

  • Съчетават широка фундаментална агрономическа и научно-приложна подготовка за производство на селскостопанска продукция при почвено-климатичните условия в умерената, тропичната и субтропичната климатична зона.
  • Консултират, ръководят, организират и контролират селскостопанското производството, като прилагат съвременни технологии за получаване на качествена продукция при почвено-климатичните условия в умерената, тропичната и субтропичната климатична зона.

Професионална реализация:

  • Ръководители, организатори, технолози и консултанти на селскостопанско производство във фамилни стопанства, еднолични фирми, кооперации, сдружения, в страни с почвено-климатични условия в умерената, тропичната и субтропичната климатична зона;
  • Ръководители, технолози и консултанти във фирми, кооперации и сдружения за производство, преработка и търговия със земеделска продукция;
  • Ръководители, технолози и консултанти във фирми за окачествяване на земеделска продукция, включително произведена в субтропичната и тропичната климатична зона;
  • Ръководители и консултанти в държавни и обществени организации за научно обслужване на земеделието;
  • Научни и преподавателски кадри и др.

Приемането на студенти за обучение за магистърска степен се извършва чрез конкурс по документи.

Кандидатстването за докторска степен е чрез конкурсни изпити – по съответната научна специалност и чужд език по избор.