МК "Производство на посевен и посадъчен материал”

  • Форма на обучение Редовно
  • Степени на обучение Магистри

Магистърският курс "Производство на посевен и посадъчен материал” има за цел да подготвя агрономи с по-високи квалификация и знания в областта на производството на семена и посадъчен материал от земеделските култури. Организирането и провеждането на такъв курс е продиктувано, както от изключително подходящите условия в нашата страна и утвърдените традиции за семепроизводство и за отглеждане на посадъчен материал, така и от все по-голямата необходимост за повишаване на качеството им и нарастващите възможности за търговия на международните пазари. 

Завършилите този курс ще имат много по-добри възможности и прeимущества при създаване и лицензиране на семепроизводни и пепиниерски стопанства и фирми. Същевременно могат да се реализират изключително успешно в местни, национални и международни производствени, търговски и научно-изследователски организации с предмет на дейност свързан със семенен и посадъчен материал. Чрез придобитата в курса квалификация, агрономите ще са подготвени за разработване на научно-изследователски проекти, бизнес планове и дългосрочни стратегии в национален и световен мащаб. 

Обучението в магистърския курс се базира на знанията, опита и уменията, придобити в бакалавърското ниво и се състои от самостоятелни взаимно свързани дисциплини, извеждани на модулен принцип. Той се явява естествено продължение на изучаваните фундаментални и специализирани дисциплини, без да се повтаря материала застъпен в тях. В този курс, на основата на получената информация успешно ще се надграждат и доразвиват въпросите, касаещи производството на размножителен материал. 

Магистрантите ще изучават дисциплини, свързани с размножаването на растенията, технологиите на производство и окачествяване на размножителния материал. Застъпени са дисциплини, отнасящи се до производството на семена от зеленчукови, зърнени, технически, фуражни, етеричномаслодайни, лекарствени и цветни култури и на лозов, овощен, от полски и етеричномаслодайни и от декоративни растения посадъчен материал. Достатъчно внимание се отделя на научно-теоретични и приложни аспекти в посочената област. По време на курса ще се разглеждат и въпроси свързани с организацията, нормативната уредба и база и на националните и международни изисквания в това направление. Предвидено е запознаване с последните технологични и практически способи при провеждане на учебни занятия и научни учебни екскурзии във водещи семепроизводителни и пепиниерски стопанства, а също и в национални организации, занимаващи се с сортоизпитаването, окачествяването на размножителния материал и с нормативната уредба. Студентите ще имат възможност да се запознаят и установят контакти с представители на редици български и чуждестранни компании и организации, което е отлична предпоставка за бъдещата им реализация. Разработването на магистърска дипломна работа при завършването на курса, ще осигури добра основа за по нататъшно извеждане от студентите на експерименти, събиране и научно анализиране на информацията. Включването на дисциплини, касаещи производството на семена и посадъчен материал от различни култури разширява значително областта на реализация на завършилите този курс. 

Студентите ще получат необходимата подготовка и квалификация за продължаване на обучението си в по-високо ниво, в докторантски програми и за по-гарантирана реализация в област с голям спектър на приложение в такъв основен селскостопански отрасъл какъвто е производство на семена и посадъчен материал.