МК „Мениджмънт на растителната защита”

 • Форма на обучение Редовно, Задочно
 • Степени на обучение Магистри

Магистърският курс „Мениджмънт на растителна защита“ е с преобладаващо технологична насоченост, който  има за цел да удовлетвори интереса от допълнителна квалификация  на специалисти с ОКС “Бакалавър” от специалност „Растителна защита“. Завършилите курса ще притежават ОКС „Магистър“, с квалификация Мениджър   в областта растителната защита. 

Магистърският курс е базиран върху най-новите тенденции в аграрната икономика, мениджмънта и маркетинга на аграрния бизнес и в частност  в интегрираното управление  на растителната защита. 

В курса се изучават съвременните интензивни и интегрирани системи на земеделие, гарантиращи ефективно и безопасно опазване на земеделските култури от болести, неприятели и плевели, в  максимална хармония с изискванията и възможностите за защита на околната среда. Основен акцент в агрономическата част от обучението в МК „Мениджмънт на растителна защита“ се пада на практическата подготовка (общо над 120 часа) в полски условия чрез изучаване на фитосанитарен мониторинг и експертиза, отделно при полски култури, при  зеленчукови култури и при трайни насаждения, по трите растително-защитни дисциплини – фитопатология, ентомология и хербология.  

Предлаганите избираеми дисциплини дават възможност за задълбочаване на познанията по правни основи на растителната защита,  предприемачеството в аграрния сектор, формите на здравно и социално осигуряване, застраховане, икономическо и математическо моделиране в аграрния сектор и др.

Студентите ще получат по-разширени и задълбочени познания върху:

 • Планирането и организирането на работния процес в дадена система.
 • Ръководството, насочването, контролирането на организацията и цялостното управление на агробизнеса.
 • Успешното интегрирано управление на човешките, финансовите, технологичните и природните ресурси в растително-защитната практика.
 • Практическите умения за оценка на фитосанитарното състояние на агроценозите и вземане на правилни управленски решения за провеждане на РЗ мероприятия. 
 • Интегрирането на познатите методи и средства за борба с болестите, неприятелите и плевелите по земеделските култури и изграждането на РЗ стратегии и системи;
 • Усъвършенстваното приложение на химичния метод за борба с болестите, неприятелите и плевелите – запознаване с предимствата и недостатъците; класификацията и особености на химичните средства; изискванията  при приложението им, както и безопасната работа и опазване на околната среда;
 • Придобиване на теоретични и практически умения за събиране, обработка и анализ на биологична информация, необходима за ефективна растителна защита;
 • Използването на информационни системи и мениджмънт в растителната защита;

Възможности за реализация: Завършилите МК „Мениджмънт на растителната защита“  ще могат да се реализират като:

 • Научни и преподавателски кадри.
 • Ръководители, технолози и консултанти във фирми, кооперации и сдружения за производство, преработка и реализация на земеделски продукти. 
 • Експерти в системата на Министерството на земеделието и горите. 
 • Ръководители, консултанти и експерти в Българската агенция по безопасност на храните - в пунктовете и в лабораториите по прогноза и сигнализация, фитоса-нитарен контрол, биологично изпитване на продукти за растителна защита и др.. 
 • Ръководители и специалисти в частни консултантски и проектантски земеделски субекти. 
 • Собственици и управители на агроаптеки.

Форма на дипломиране: Писмен държавен изпит или Защита на дипломна работа