Персонал

Дати за изпит по английски език за членове на административния персонал. Изпитите се провеждат в Департамент за езикова подготовка.

26.03.2019 от 13.00 ч.  

02.04.2019 от 13.00 ч. 


Мобилностите на персонала с цел преподаване или обучение по програма Еразъм+ се осъществяват на основание интеринституционални споразумения, сключени между Аграрен университет и университети-партньори от държави, участващи в програма Еразъм+ /ключова дейност КА103 - ЕС, Македония и Турция и ключова дейност КА107 - партниращи държави/. 

Мобилността с цел преподаване трябва да съдържа минимум 8 учебни часа.

За да проведете мобилност по секторна програма Еразъм с цел преподаване или обучение /обмяна на опит/, е необходимо да подадете кандидатура в офис Еразъм към Център за международна дейност. Кандидатурата следва да има входящ номер от деловодството на АУ. Кандидатури, които не са изведени в деловодството, се считат за нелегитимни. 

Краен срок за подаване на кандидатурите - 20 декември 2018

Необходими документи за осъществяване на мобилност:

Кандидатура

Mobility agreement for staff mobility for teaching

Mobility agreement for staff mobility for training

Доклад за командировка в чужбина

Кандидатурата се разглежда от Университетска комисия, назначена от Ректора. Комисията представя протокол със селектираните преподаватели и служители в офис Еразъм към Център за международно сътрудничество.

Одобрените преподаватели и административен персонал следва да подготвят Споразумение за мобилност с цел преподаване или обучение: Mobility agreement for teaching - за мобилности с цел преподаване или Mobility agreement for training - за мобилности с цел обучение. Документът се подписва от приемащата институция и от Аграрен университет (от Зам.ректора по международна дейност). Подписаният от приемащата страна Mobility Agreement е достатъчно основание за стартиране на мобилността. 

За да проведете мобилността трябва да подготвите Доклад за командировка в чужбина, подписан от ръководител катедра и декан. Докладът се извежда в Деловодството.

В офис Еразъм се подготвя Договорът за финансова подкрепа по програма Еразъм+.

Проведената мобилност се отчита онлайн към Европейската комисия и с Доклад до Ректора на Аграрен университет.