Правомощия на Общото събрание

Чл. 21. Общото събрание (ОС) е върховен колективен орган на управление на АУ.

Състав на Общото събрание

Чл. 22. (1) В Общото събрание на АУ се включват всички, работещи на основен трудов договор, хабилитирани преподаватели и представителите на нехабилитираните преподаватели, на студентите и докторантите от всички негови звена, на административния и обслужващия персонал.
(2) Хабилитираните лица са 70% от състава на Общото събрание.
(3) Представителите на студентите са 12% от състава на Общото събрание, а на докторантите – 3%.
(4) Представителите на нехабилитираните преподаватели са 12%, а представителите на служителите – 3%.
(5) Общият брой на членовете на Общото събрание се определя от броя на хабилитираните преподаватели към началото на мандата.
(6) Изборът или при необходимост попълването на квотата на представителите на различните групи се осъществява на техни събрания, организирани от съответните административни ръководители. Резултатите от 9 избора на представители за Общото събрание на АУ се предават на председателя на ОС и на ректора, който издава заповед за неговия състав.
(7) Процедурата за избиране на новите членове се предлага от действащия Академичен съвет на квотен принцип.
(8) При промени в броя на членовете на Общото събрание, водещи до нарушаване на определените в закона и в този Правилник квоти, преди следващото заседание се провеждат частични избори по ал. 6.
(9) В работата на Общото събрание извън определените квоти и със съвещателен глас могат да участват и хабилитирани преподаватели, придобили правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст и работещи в АУ на срочен трудов договор.

Свикване и провеждане на Общо събрание

Чл. 23. (1) Общото събрание се свиква от неговия председател по решение на Академичния съвет, по искане на ректора или по искане на не помалко от 1/4 от списъчния му състав.
(2) Председателят е длъжен да свика Общото събрание в 30-дневен срок от постъпване на искането по ал. 1.
(3) В случай че събранието не бъде свикано в срока по ал. 2, ректорът е длъжен да го насрочи в нов 30-дневен срок.
(4) При отказ да се свика Общото събрание, всеки заинтересован може да обжалва този отказ пред съда по реда на чл. 38 от ЗВО.

Чл. 24. (1) Общото събрание се свиква най-малко един път годишно.
(2) Заседанието на Общото събрание се обявява не по-късно от 7 дни преди датата на провеждането му. В същия срок се представят и материалите, които ще се обсъждат.
(3) Членовете на Общото събрание се уведомяват писмено за датата, часа и предложения дневен ред, както и за мястото, където се намират материалите за обсъждане.

Чл. 25. (1) Заседанието на Общото събрание е законно, ако присъстват най-малко две трети от членовете му.
(2) При определяне на кворума по ал. 1 от списъчния състав се изключват лицата в отпуск поради временна нетрудоспособност, бременност, раждане, осиновяване, отглеждане на малко дете или в командировка извън страната. Общият брой на тези лица не може да бъде по-голям от ¼ от списъчния му състав.
(3) Броят на присъстващите членове на Общото събрание се установява чрез регистрация на участниците от предварително определени от ректора регистратори.
(4) При липса на кворум заседанието на Общото събрание се отлага с един час. Ако и тогава няма кворум, заседанието се отлага за не по-късно от 7 календарни дни на същото място и при същия дневен ред.

Чл. 26. (1) Заседанията на Общото събрание се ръководят от председател, който заедно с един зам.-председател се избира при конституирането му с тайно гласуване и действа за целия му мандат.

Председателят на Общото събрание:

1. Представлява Общото събрание пред останалите институции.
2. Сключва с избрания ректор договор по чл. 107 от Кодекса на труда.
3. Свиква Общото събрание по инициатива на органите, посочени в чл. 23, ал. 1.
4. Оповестява датата, часа, мястото и дневния ред на заседанието според искането на инициаторите.
5. Изисква от ректора материално-техническо осигуряване на заседанието.
6. Води заседанията на Общото събрание, като може да ги преустановява предсрочно при настъпили безредици или конфликтна ситуация, непозволяваща разумен диалог.
7. При продължително отсъствие на председателя функциите му се изпълняват от заместник-председателя на Общото събрание. 
(2) До конституиране на новото Общо събрание и избора на негов председател заседанието се ръководи от действащия председател.

Чл. 27. (1) Общото събрание взема решения с обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите, с изключение на случаите, предвидени в ЗВО, както и при приемане на промени в Правилника за устройството и дейността на АУ, за което се изисква мнозинство от списъчния състав на Общото събрание.
(2) Гласуването е явно, освен ако Общото събрание не реши друго.
(3) За заседанията на Общото събрание се води протокол.

Чл. 28. Участието в работата на Общото събрание е задължение за членовете му. На отсъстващите по неуважителни причини ректорът може да търси отговорност по Кодекса на труда.

Правомощия на Общото събрание

Чл. 29. (1). Общото събрание на Аграрния университет има следните основни правомощия:
1. Избира за срока на мандата си с тайно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите председател и заместник-председател измежду хабилитираните си членове.
2. Приема, изменя и допълва Правилника за устройството и дейността на АУ с обикновено мнозинство от списъчния състав на ОС.
3. Определя броя на членовете на Контролния съвет и избира с тайно гласуване за срока на мандата му председател, заместник-председател и членове на Контролния съвет.
4. Избира ректор на АУ с тайно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите членове по процедура, утвърдена от ОС преди започване на избора.
5. Определя числеността на Академичния съвет и избира и освобождава с тайно гласуване неговите членове.
6. Обсъжда и приема годишния доклад на ректора за състоянието на АУ.
7. Избира преброители за избора и гласуванията, изборни комисии и протоколчик.
8. Може да създава консултативни и други помощни органи, като определя техния състав и правомощията им. Те задължително се отчитат пред него след изтичане на срока им на дейност.
9. Приема Правилник за дейността на Контролния съвет.
10. Приема годишния отчет на Контролния съвет.
(2) На първото си заседание новоконституираното Общо събрание:
1. Избира за срока на мандата си с тайно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите председател и заместник-председател измежду хабилитираните членове съгласно с ал. 1, т. 1.
2. Обсъжда и приема мандатния отчет на ректора.
3. Обсъжда и приема мандатния отчет на Контролния съвет.
(3) На второто си заседание ОС (след две седмици):
1. Определя броя на членовете на Контролния съвет и избира с тайно гласуване за срока на мандата си председател, зам.-председател и членове на Контролния съвет.
2. Избира ректор на АУ с тайно гласуване с обикновено мнозинство отприсъстващите по реда и условията на глава V.3.1. от този Правилник.
3. Определя числеността на Академичния съвет и избира с тайно гласуване неговите членове.